Cenu aptaujas nolikums

“Zaļās Atmodas muzeja” aprīkošana ar iebūvētām mēbelēm un videonovērošanas sistēmu

 

  1. sadaļa: INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1. Pasūtītājs

Biedrība „Vides aizsardzības klubs”,

Raiņa bulv. 21 – 5, Rīga, LV – 1050

Reģ. Nr. 40008003594

Tālrunis: 67226042

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kontaktpersona: Elita Kalniņa tālr. 29374253

 

2. Cenu aptaujas  priekšmets un apjoms

“Zaļās Atmodas muzeja” aprīkošana ar iebūvētām mēbelēm un videonovērošanas sistēmu

 

3. Līguma izpildes laiks

2017.gada 30.septembris.

4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 21.augusta  plkst. 12.00  Biedrības “Vides aizsardzības klubs” telpās, Raiņa bulv. 21 -5, Rīgā.

4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri saņemti līdz 2017. gada 21. augusta plkst. 12.00.

4.2.Piedāvājumu var iesniegt elektroniski līdz 4.1 punktā minētajam termiņam, nosūtot to uz kontaktpersonas elektronisko pasta adresi.

4.3. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc 4.1. un neatbildīs 4.2.punktā minētajiem nosacījumiem, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš

Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz līguma noslēgšanai vai cenu aptauja ir izbeigta neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6. Piedāvājuma varianti un apjoms.

6.1.Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

6.2.Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz par visu apjomu.

7. Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai

7.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā.

7.3.Piedāvājums jāiesniedz nelabojamā elektroniskā formātā, vai (jānosūta) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē norādot sekojošu informāciju:

7.3.1. pretendenta nosaukumu un adresi;

7.3.2. norādi „Zaļās atmodas muzeja” aprīkošana ar iebūvējamām mēbelēm un videonovērošanas sistēmu.

7.3.Piedāvājums jānogādā elektroniski, personiski vai pa pastu.

7.4.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8. Vispārējās prasības pretendentiem

8.1. Par pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties iepirkumā.

8.2. Visi pretendenti piedalās cenu aptaujā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

8.3. Ja pretendents ir fiziska persona, tam jābūt reģistrētam kā nodokļu maksātājam.

9. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.

Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

9.1. pieteikumu cenu aptaujai uz kura, tai skaitā, jānorāda – pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģ. Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu cenu aptaujā – vārdu, uzvārdu un kontaktinformācija;

9.2. pretendenta apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi – pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajām beigu termiņam tas būs likvidēts;

9.3. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības un nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

10. Piedāvājumu vērtēšana.

10.1.Tiks pārbaudīta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā pretendentiem norādītajām prasībām. Tiks lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

10.2. Tiks pārbaudīta pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

10.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko piedāvājuma cenu.

10.4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu un elektroniski.

11. Piedāvājuma cena

11.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN, ja pieteicējs ir PVN nodokļu maksātājs.

11.2. Gadījumā, ja divu vai vairāku piedāvājumu cenas par visu iepirkuma priekšmetu kopumā ir vienādas, komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kura piedāvātais izstrādes kopējais termiņš ir visīsākais.

12. Pretendenta pienākumi:

12.1. rakstveidā informēt Pasūtītāju pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz iepirkuma noslēgumam par izmaiņām iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar:

1) pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu;

2) tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

3) nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu rašanos;

4) pretendenta profesionālās darbības pārkāpumu konstatēšanu.

12.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju;

12.3. Ievērot instrukcijā pretendentiem minētos noteikumus.

13. Pretendenta tiesības:

13.1. Pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par cenu aptaujas norisi;

13.2. Saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem cenu aptaujas norisē;

13.3. Apskatīt un iepazīties uz vietas ar objektu un veicamo darbu apjomu, saskaņojot ar pasūtītāju apmeklējuma laiku.

13.3. Citas šajā instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

14. Iepirkuma līgums

14.1. Pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu, pasūtītājs nosūta piedāvājuma iesniedzējam uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu.

14.2. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo piedāvājumu, kas ir iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

14.3. Pretendentu iesniegtie materiāli netiek nodoti atpakaļ iesniedzējam.

15. Apmaksas nosacījumi

15.1. Priekšapmaksa paredzēta 30% apjomā no piedāvājuma tāmes vērtības, primārai materiālu  iegādei,  ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

15.2. Summa par paveikto darbiem  tiek izmaksāta 10 dienu laikā pēc konkrēti izdarīto darbu pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas un parakstīšanas pamatojoties uz kalendāro grafiku atbilstoši   līgumam.

 

Biedrības „Vides aizsardzības klubs”

Viceprezidente Elita Kalniņa

 

  1. sadaļa: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Zaļās Atmodas muzeja” muzeja aprīkošana ar iebūvētām mēbelēm un muzeja aprīkošana ar videonovērošanas sistēmu.

Darba uzdevums:

Veikt muzeja telpu apskati, uzmērīšanu un izstrādāt dizainu  iebūvēto mēbeļu uzstādīšanai, piegādāt un uzstādīt šādas mēbeles un videonovērošanas sistēmu muzeja vajadzībām:

Plaukta izgatavošana

gb

1

Sienas plauktu izgatavošana

gb

3

Stikla plauktu izgatavošana

gb

8

Skapju izgatavošana (ar koka durvīm)

gb

2

Skapju izgatavošana (ar stikla durvīm)

gb

2

Skapju izgatavošana (ar koka un stikla durvīm)

gb

2

 

 

 

Interaktīvā audio / video vadība un kontrole videonovērošanas nodrošināšanai muzeja vajadzībām

kompl

1

Pirms iebūvēto mēbeļu piedāvājuma iesniegšanas  jāsazinās ar kontaktpersonu Elitu Kalniņu (tel.29374253), lai uz vietas apskatītu telpas, kurās ir nepieciešams izvietot mēbeles un pielāgot savu piedāvājumu muzeja interjera vajadzībām, kā arī lai saskaņotu mēbeļu krāsu gammu un dizainu.

 

Plānotā iepirkuma summa kopā ar PVN (līdz 12423,15EUR).

 

 

 

  1. sadaļa: PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Zaļās Atmodas muzeja” aprīkošanai ar iebūvētām mēbelēm un videonovērošanas sistēmu _____________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)

 

adrese ____________________________________________________________________

 

reģistrācijas apliecības Nr. ____________________________________________________

 

bankas rekvizīti _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar cenu aptaujas “Zaļās Atmodas muzeja” aprīkošanai ar iebūvētām mēbelēm un videonovērošanas sistēmu izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:

 

_________________________________________      ___________     _________________

(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)      (paraksts)           (vārds, uzvārds)

 

______________________________________

(dokumenta aizpildīšanas datums)                                     z.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenu aptaujas nolikums

“Zaļās Atmodas muzeja” mēbeļu un aprīkojuma piegāde

 

  1. sadaļa: INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1. Pasūtītājs

Biedrība „Vides aizsardzības klubs”,

Raiņa bulv. 21 – 5, Rīga, LV – 1050

Reģ. Nr. 40008003594

Tālrunis:67226042

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kontaktpersona: Elita Kalniņa tālr. 29374253

2. Cenu aptaujas  priekšmets un apjoms

“Zaļās Atmodas muzeja” mēbeļu un aprīkojuma piegāde

3. Līguma izpildes laiks

2017.gada 30.septembris

4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 21.augusta  plkst. 12.00  Biedrības “Vides aizsardzības klubs” telpās Raiņa bulv. 21 -5, Rīgā.

4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri saņemti līdz 2017. gada 21 augusta plkst. 12.00.

4.2.Piedāvājumu var iesniegt elektroniski līdz 4.1 punktā minētajam termiņam, nosūtot to uz kontaktpersonas elektronisko pasta adresi.

4.3. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc 4.1. un neatbildīs 4.2.punktā minētajiem nosacījumiem, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš

Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz līguma noslēgšanai vai cenu aptauja ir izbeigta neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6. Piedāvājuma varianti un apjoms.

6.1.Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

6.2.Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz par visu apjomu.

7. Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai

7.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā.

7.3.Piedāvājums jāiesniedz nelabojamā elektroniskā formātā, vai (jānosūta) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē norādot sekojošu informāciju:

7.3.1. pretendenta nosaukumu un adresi;

7.3.2. norādi „Zaļās atmodas muzeja”   mēbeļu un aprīkojuma piegāde.

7.3.Piedāvājums jānogādā elektroniski, personiski vai pa pastu.

7.4.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8. Vispārējās prasības pretendentiem

8.1. Par pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties iepirkumā.

8.2. Visi pretendenti piedalās cenu aptaujā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

8.3. Ja pretendents ir fiziska persona, tam jābūt reģistrētam kā nodokļu maksātājam.

8. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.

Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

9.1. pieteikumu cenu aptaujai uz kura, tai skaitā, jānorāda – pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģ. Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu cenu aptaujā – vārdu, uzvārdu un kontaktinformācija;

9.2. pretendenta apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi – pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajām beigu termiņam tas būs likvidēts;

9.3. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības un nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

10. Piedāvājumu vērtēšana.

10.1.Tiks pārbaudīta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā pretendentiem norādītajām prasībām. Tiks lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

10.2. Tiks pārbaudīta pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

10.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

10.4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu un elektroniski.

11. Piedāvājuma cena

11.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN, ja pieteicējs ir nodokļu maksātājs.

11.2. Gadījumā, ja divu vai vairāku piedāvājumu cenas par visu iepirkuma priekšmetu kopumā ir vienādas, komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kura piedāvātais izstrādes kopējais termiņš ir visīsākais.

12. Pretendenta pienākumi:

12.1. rakstveidā informēt Pasūtītāju pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz iepirkuma noslēgumam par izmaiņām iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar:

1) pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu;

2) tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

3) nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu rašanos;

4) pretendenta profesionālās darbības pārkāpumu konstatēšanu.

12.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju;

12.3. Ievērot instrukcijā pretendentiem minētos noteikumus.

13. Pretendenta tiesības:

13.1. Pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par cenu aptaujas norisi;

13.2. Saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem cenu aptaujas norisē;

13.3. Apskatīt un iepazīties uz vietas ar objektu un veicamo darbu apjomu, saskaņojot ar pasūtītāju apmeklējuma laiku.

13.3. Citas šajā instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

14. Iepirkuma līgums

14.1. Pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu, pasūtītājs nosūta piedāvājuma iesniedzējam uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu.

14.2. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

14.3. Pretendentu iesniegtie materiāli netiek nodoti atpakaļ iesniedzējam.

15. Apmaksas nosacījumi

15.1. Priekšapmaksa paredzēta 30% apjomā no darbu tāmes vērtības, primārai materiālu un inventāra iegādei,  ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, un pievienotā veicamo darbu apjoma kalendārā grafika, kas ir kā neatņemama šī iepirkuma līguma sastāvdaļa.

15.2. Summa par veiktajiem darbiem tiek izmaksāta 10 darbadienu laikā pēc konkrēti izdarīto darbu pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas un parakstīšanas atbilstoši darbu tāmei un līgumam.

 

Biedrības „Vides aizsardzības klubs”

Viceprezidente Elita Kalniņa

 

 

 

  1. sadaļa: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Zaļās Atmodas muzeja” mēbeļu un aprīkojuma piegādei

 

Darba uzdevums:

 

Piegādāt un veikt mēbeļu un aprīkojuma montēšanu un uzstādīšanu.

Pretendentam pirms mēbeļu piedāvājuma iesniegšanas  jāsazinās ar kontaktpersonu Elitu Kalniņu (tel.29374253), lai uz vietas apskatītu telpas, kurās ir nepieciešams izvietot mēbeles un pielāgot savu piedāvājumu muzeja interjera vajadzībām, kā arī saskaņotu krāsu gammu un dizainu muzeja vajadzībām.

Muzeja telpām nepieciešamās mēbeles un aprīkojums:

         

Apgaismojuma sliedes

m

60

 

lampas

gb

60

 

koka soli apmeklētājiem

gb

3

 

griestu lampas

gb

3

 

galda lampas

gb

5

 

koka krēsli

gb

50

 

rakstāmgaldi

gb

3

 

Arhīva skapji

gb

4

 

Plānotā iepirkuma summa (Līdz 5328,57,00 EUR)

   

 

 

 

 

  1. sadaļa: PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Zaļās Atmodas muzeja” mēbeļu un aprīkojuma piegādei

 

 

_____________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)

 

adrese ____________________________________________________________________

 

reģistrācijas apliecības Nr. ____________________________________________________

 

bankas rekvizīti _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar cenu aptaujas “Zaļās Atmodas muzeja” mēbeļu un aprīkojuma piegādei izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:

 

_________________________________________      ___________     _________________

(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)      (paraksts)           (vārds, uzvārds)

 

______________________________________

(dokumenta aizpildīšanas datums)                                     z.v.