pav

Latvijas Republikas Ministru prezidentam Mārim Kučinskim
Latvijas Republikas Zemkopības ministram Jānim Dūklavam

No: CCB

Mēs zemāk parakstījušies Baltijas jūras valstu vides NVO pārstāvji aicinām Latvijas Republikas Ministru prezidentu Māri Kučinski un Zemkopības Ministru Jāni Dūklavu apturēt virzīt Latvijas Zemkopības ministrijas virzītos grozījumus MK noteikumos “Par koku ciršanu mežā”, kuru mērķis ir atļaut koku ciršanu kailcirtēs Baltijas jūras un Rīgas jūras līču piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības joslā esošajos mežos.

 Līdz šim Baltijas jūras un Rīgas jūras līču piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības joslā bija atļauts veikt tikai ierobežotu mežsaimniecisko darbību - izlases cirtes 5 km joslā no piekrastes, un pilnībā aizliegts cirst kokus galvenajā cirtē 300 m joslā pie jūras. Piedāvātie MK noteikumu grozījumi paredz atļaut cirst mežu kailcirtēs sākot ar 301. metru (atsevišķos gadījumos jau sākot ar 151. metru apdzīvotās vietās - ciemos) no krasta līnijas. Uzskatam, ka tas ir pilnīgā pretrunā ar Latvijas pasludinātiem piekrastes ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, kā arī ar šādu rīcību tiek apdraudēta bioloģiskā daudzveidība un tādi Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājami biotopi kā “mežainas piejūras kāpas” un “veci vai dabiski boreāli meži”, jo tieši Baltijas jūras piekrastē, pateicoties ilgstoši pastāvējušiem ciršanas ierobežojumiem, šobrīd ir daudz bioloģiski vecu mežaudžu.  Koku ciršana kailcirtēs atbilstoši piedāvātajiem MK noteikumu grozījumiem valsts mežos (kādu piekrastē ir vairākums) var nonākt arī pretrunās ar FSC meža apsaimniekošanas standartu prasībām.

Baltijas jūras meži vēsturiski apsaimniekoti par prioritāti izvirzot rekreāciju un vides aizsardzību, taču piedāvātie MK noteikumu grozījumi rada iespaidu, ka turpmāk par prioritāti faktiski kļūs koksnes komerciāla ieguve

Aicinām Latvijas valdību nepieņemt šādus grozījumus, kas apdraudēs un degradēs līdz mūsdienām saglabājušos piekrastes ekoloģiski vērtīgo un relatīvi mežsaimnieciskās darbības maz ietekmēto ekosistēmu, radīs augsnes erozijas un vējgāžu riskus piekrastē un samazinās Baltijas jūras piekrastes rekreācijas vērtību, tā kā mežus šajā joslā cilvēki aktīvi izmanto gan pastaigām, gan ogošanai un sēņošanai.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka piedāvāto MK noteikumu grozījumu publiskā apspriešana bija formāla, vides aizsardzības nevalstisko organizāciju viedokļi netika ņemti vērā, tādējādi nav notikusi pienācīga piedāvāto MK noteikumu grozījumu ietekmes uz vidi novērtēšana, lai gan grozījumi skar visu Latvijas jūras piekrasti un var atstāt būtisku ietekmi uz dabas vērtībām ilgtermiņā.

 

Rīgā, 2017. gada 20.oktobrī